DATASKYDDSBESKRIVNING

Registrets namn
Kundregister
Marknadsföringsregister
Register över anställda
Register över arbetssökande

Personuppgiftsansvarig
Normaint Oy FO-nummer 2581120-5
Tehdaskatu 15, Rata 3 C 31, 87100 Kajana

Kontaktperson i ärenden som rör registret
Petri Aikio, telefon +358 40 543 2858, petri.aikio [at] normaint.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Kundregister
Personuppgifter samlas in för vissa uttryckliga och lagliga syften. Uppgifter samlas in
i syfte att förvalta kundrelationer och tillhandahålla tjänster. Personuppgiftsbehandlingens
rättsliga grund är uppfyllandet av avtalsenliga skyldigheter.

Marknadsföringsregister
Personuppgifter samlas in för vissa uttryckliga och lagliga syften med stöd av den personuppgiftsansvarigas
berättigade intressen. Den personuppgiftsansvariga har rätt att utöva marknadsföring.

Register över anställda
Personuppgifter samlas in för vissa uttryckliga och lagliga syften. Uppgifter samlas in
för administration av anställningsförhållanden. Personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund är
uppfyllandet av avtalsenliga skyldigheter. Att personuppgifter uppges är nödvändigt för att arbetsgivaren
ska kunna uppfylla sina skyldigheter. Om personuppgifter inte uppges kan detta hindra arbetsgivaren
från att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet eller lagstiftning gällande anställningsförhållanden.

Register över arbetssökande
Personuppgifter samlas in för vissa uttryckliga och lagliga syften för
behandlingen av den arbetssökandes ansökan och skötseln av uppgifter som anknyter till rekryteringsprocessen.

RGrupper av personuppgifter i registret

Kundregister
Registret innehåller den personuppgiftsansvarigas kunders personuppgifter, som bland annat omfattar namn, adress,
e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som behövs för att förvalta kundrelationen.

Marknadsföringsregister
Marknadsföringsregistret innehåller kundernas kontaktuppgifter, bland annat namn, e-postadress och telefonnummer.

Register över anställda
Registret innehåller uppgifter om den personuppgiftsansvarigas anställda, bland annat kontaktuppgifter,
personbeteckning, bankuppgifter och andra uppgifter som krävs för att administrera anställningsförhållandet.

Register över arbetssökande
Registret innehåller uppgifter om arbetssökande, bland annat namn, kontaktuppgifter och andra
uppgifter som uppgetts i arbetsansökan.

Regelmässiga informationskällor

Kundregister
Uppgifterna i kundregistret samlas in från de registrerade själva.

Marknadsföringsregister
Personuppgifterna i marknadsföringsregistret samlas in från de registrerade själva eller offentliga källor,
såsom företags kontaktuppgifter på webbplatser och i adressregister.

Register över anställda
Uppgifterna i registret över anställda samlas i från de anställda själva.

Register över arbetssökande
Uppgifterna i registret över arbetssökande samlas i från de arbetssökande själva.

Regelmässiga utlämnanden av uppgifter

Kundregister
Inga regelmässiga utlämnanden av uppgifter.

Marknadsföringsregister
Inga regelmässiga utlämnanden av uppgifter.

Register över anställda
Uppgifterna i registret över anställda överlåts till en bokföringsbyrå som tillhandahåller
löneräkningstjänster och som Normaint samarbetar med samt till försäkringsbolag för syften
som gäller försäkringar för anställda.

Register över arbetssökande
Inga regelmässiga utlämnanden av uppgifter.

Överföring av uppgifter utanför EES-området
Uppgifter överförs inte utanför EES-området.

Profilering och automatiskt beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Förvaringstider för uppgifter

Kundregister
Kunduppgifter sparas för den tid man avtalat om med kunden.

Marknadsföringsregister
Personuppgifterna i marknadsföringsregistret raderas när det inte längre finns någon
affärsmässig grund för behandlingen av uppgifterna eller om den registrerade begär att de uppgifter som finns om honom eller henne ska raderas.

Register över anställda
Personuppgifterna i registret över anställda raderas efter att anställningen har upphört när den
lagstadgade skyldigheten att ge arbetsintyg har gått ut. Uppgifter om arbetsförmåga och hälsa
raderas när den lön för sjukledighet och de ersättningar som anknyter till dem har betalats.

Register över arbetssökande
Personuppgifterna i arbetsansökningar behandlas under den tid då platsen som nämns i ansökan fylls
och sparas i ett år efter valet. Uppgifterna i en öppen arbetsansökan sparas i sex månader.

De registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få tillgång till och granska de uppgifter om honom eller henne som finns sparade i registret.
Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvariga korrigerar
felaktiga uppgifter om honom eller henne.
Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvariga raderar personuppgifter om honom eller henne eller
avbryter behandlingen av personuppgifter om det inte längre finns en grund för behandlingen.

Den registrerade har rätt att motsätta sig hantering av personuppgifter, marknadsföring och profilering.
Den registrerade har rätt att få de uppgifter om sig själv som han eller hon har gett
till den personuppgiftsansvariga i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra
uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig.
Förfrågningar om utnyttjande av den registrerades rättigheter ska lämnas in i skriftlig form och
undertecknade till den personuppgiftsansvariges kontaktperson.
Den registrerade har även rätt att lämna in en överklagan till tillsynsmyndigheten i medlemsstaten
där han eller hon har sin stadigvarande bostad eller arbetsplats eller där ett brott mot
dataskyddsförordningen påstås ha inträffat.

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats

En kaka är en liten textfil som skickas till och sparas i användarens dator, och som möjliggör bland annat grundläggande funktioner på webbplatsen. Kakorna skadar inte användarens apparat eller filer. Du kan blockera användningen av kakor eller ställa in ett larm för kakor i webbläsarens inställningar. Anvisningar för hur du hanterar och raderar kakor finns exempelvis på adressen aboutcookies.org.

Statistikföring om webbplatsens besökare

Webbplatsen använder statistikföringstjänsten Google Analytics och tillhörande rapportering om målgrupper och ämnen.

Google använder dessa uppgifter för webbplatsägarens räkning för bedömning av användningen av webbplatsen, uppgörande av rapporter om trafiken på webbplatsen åt webbplatsleverantören samt tillhandahållande av andra tjänster som berör trafiken på och användningen av webbplatsen för webbplatsägaren.

Google Analytics-tjänstens anonyma besökarstatistik baserar sig på rent tekniska uppgifter som förmedlas av din webbläsare och internetuppkoppling, och denna statistikföring ger ingen information om besökaren som person. Demografi- och ämnesrapporteringen samlar förutom teknisk statistik även in personlig målgruppsinformation, såsom ålder och kön samt ämnesuppgifter gällande intressen.

Du kan förhindra att Google samlar in och använder information (kakor och IP-adresser) genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg som finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller använda något annat verktyg för att förhindra marknadsföring och uppföljning.